Verzekerde zorg

Tarieven en regels in de GBGGZ 2019

U bent door uw huisarts verwezen naar een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ

Uw huisarts heeft geconstateerd dat u baat zou kunnen hebben bij gesprekken met een psycholoog. Op grond van uw klachten heeft hij/zij u doorverwezen naar een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ. Het kan zijn dat u eerst gesprekken heeft gehad met een praktijkondersteuner maar u kunt ook direct worden doorverwezen.

Wat doet een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ?
De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Een psycholoog behandelt daarin vrij kortdurend. Zij heeft daarvoor een aantal “tools” tot haar beschikking die speciaal voor de Generalistische Basis GGZ zijn ontwikkeld.
De psycholoog zal eerst een intake met u doen. Daarna zal zij met u bespreken in hoeveel gesprekken zij verwacht u te kunnen helpen. Constateert de psycholoog dat u niet binnen de Generalistische Basis GGZ geholpen kunt of mag worden, dan verwijst zij u terug. Mogelijk is dan een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ nodig of is juist de hulp die de huisarts met de POH-GGZ kan bieden voldoende.

Wat kost het?
In 2019 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.
Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel of Intensief , ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten. Marianne Schipper heeft een contract met alle verzekeraars, dus de rekening wordt buiten u om geregeld.

Eigen risico
Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2019 is het eigen risico € 385,- per persoon in totaal. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen enkel eigen risico.
Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Worden alle behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering?
Nee, niet allemaal. Zo zijn burn out, aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere diagnoses uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Het tarief bedraagt per 1-2-2019 € 102,- per consult.

Als u meer gesprekken nodig heeft
Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft. In dat geval kan de psycholoog in sommige gevallen switchen naar een “zwaarder” product, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. In andere gevallen kunt u verwezen worden naar de Specialistische GGZ. Uw psycholoog zal dit met u bespreken.

NB: Bel tijdig af!
Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u plotseling verhinderd? Belt u dan alstublieft tijdig af (24 uur van te voren). Belt u niet of te laat, dan moet u een “no show” tarief van € 45,- zelf betalen.

Tarieven voor Coachingsgesprekken zijn op aanvraag beschikbaar.